دانلود پایان نامه با موضوع اثرات استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو 9000 بر عملكرد شركت برق

دانلود پایان نامه با موضوع اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت برق

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 150

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 350 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت برق

مقدمه :

«مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ماست، او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته ایم. مشتری در کار ما یک هدف زودگذر نیست، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست. ما به خدمتی که به مشتری ارائه می دهیم، به او لطف نمی کنیم، بلکه او از این طریق، فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف و التفات می نماید.»

تاریخ تمدن بشر، نشان می دهد که دوره های مختلف به اقتضای مجموعه ای پیوسته از شرایط آغاز می شود و عوامل مختلف تشکیل دهنده این شرایط نیز به نوبه خود براساس اصل غیرقابل تغییر «همیشگی بودن تغییر» تغییر می کنند تا جایی که ارتباط بین این عوامل، شرایط جدیدی را به وجود آورد و شرایط جدید، دوره نوینی را آغاز نکند. در بررسی تاریخ طبیعی، متوجه می شویم که اصل انتخاب اصلح، دوران مختلف طبیعی را هدایت کرده و به دوران بعدی رسانده است (مدیریت، شماره ۶، ص ۹) در تاریخ تمدن، اصلی که تکامل بر مبنای آن صورت گرفته است، «کیفیت» است. بنابراین انگیزه هر اختراع، اکتشاف و پیشرفتی، «کیفیت» است. نیاز به کیفیت به اعماق تاریخ برمی گردد و پرداختن به کیفیت، بحث جدیدی نیست. بحث جدید، ابزار تحقق کیفیت و سیاست های مدیریت کیفیت می باشد و با سیاستگذاری و مدیریت مناسب، می توان بر …

فهرست مطالب :

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه  

بیان مساله

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

روش تحقیق

ابزارها و روش گردآوری اطلاعات

جامعه آماری

نمونه آماری

قلمرو موضوعی

قلمرو مکانی

قلمرو زمانی

تعریف واژگان و مفاهیم

فهرست منابع فصل اول

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه

بخش اول : ایزو ۹۰۰۰  

کیفیت

تعریف کیفیت از نظر استاندارد ایزو

تعریف کیفیت از نظر تعدادی از محققان

عوامل اساسی مؤثر بر کیفیت

رابطه بین مفاهیم کیفیت

متفکران کیفیت

ادوارد مینگ

جوزف جولان ( نظریه بهبود کیفیت)

آرماندفیگنباوم ( نظریه مسؤولیت همگانی در برابر کیفیت )

فیلیپ کرازبی ( نگرش ساختار گونه به موقعیت مدیریت جامع)

تاریخچه سری استانداردهای ایزو ۹۰۰۰

مقایسه ساختار ویرایشهای ۱۹۹۴ و۲۰۰۰

درک استاندارد بین المللی تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰

تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2000

سیستم مدیریت کیفیت

نیازمندیهای عمومی

نیازمندیهای مستندسازی

مسئوولیت مدیریت

شکل دهی محصول

اندازه گیی تحلیل و بهبود

مدیریت منابع

روش اجرای ایزو ۹۰۰۰

تصمیم و مدیریت

خط مشی کیفیت

انتخاب استاندارد

انتخاب محدوده

طرحریزی پروژه

تجزیه وتحلیل شرکت

ارزشیابی مقدماتی

ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز

تهیه روشهای اجرایی

انتخاب و آموزش ممیزان داخلی

مستندسازی

استقرار سیستم

ممیزی برای گواهینامه

بازاریابی

انواع ممیزی در سری‌ استانداردهای ایزو ۹۰۰۰

ممیزی داخلی کیفیت

چهار اصل برای کارآیی ؟؟؟ داخلی کیفیت

نقش آموزش در اجرا و نگهداری ایزو ۹۰۰۰

متن کامل استاندارد ISO 9001:2000

سیستم مدیریت کیفیت

نیازمندیهای عمومی

نیازمندیهای مستند سازی

مسئولیت مدیریت

تعهد مدیریت

تمرکز بر روی مشتری

خط مشی کیفیت

طرحریزی

مسؤولیت ، اختیار و ارتباطات

بازنگری مدیریت

مدیریت منابع

تأمین منابع

منابع انسانی

زیرساختها

شکل دهی محصول

شکل دهی محصول

برنامه ریزی شکل دهی محصول

فرایندهای مرتبط با مشتری

طراحی و توسعه

خرید

تدارک تولید و خدمات

کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری

اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود

کلیات

پایش و اندازه گیری

کنترل محصول نامنطبق

تجزیه و تحلیل داده ها

بهبود

تأثیر ایزو ۹۰۰۰ بربهبود فرایندهای سازمان

مستندسازی فرایندهای موثر بر کیفیت

حفظ سوابق و اطلاعات

بهسازی مستمر

مشکلات اجرایی دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۰

تهیه رویه ها و مستندسازی

عدم پشتیبانی مدیریت

عدم رویه ها

مقاومت کارکنان

برداشتهای متضاد

آموزش

محدودیت و فشار زمان

فقدان اطلاعات

سیاستهای قدیمی شرکت

اجرای اقدامات اصلاحی

کالببراسیون

فرایند تصویب مدارک وهزینه های تهیه مدارک

هدف از استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰

فواید و مزایای استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰

کاهش منابع و زمان صرف شده

صرفه جویی اقتصادی در تولید

حداقل نمودن ضرر و زیانهای آتی

تقلیل هزینه های خدمات پس از فروش

سهم بازار

فشار زمانی

دوروی یک سکه

افزایش سطح کیفی

مزیت صادرات

معایب سیستم تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰

هزینه های اجرای ایزو ۹۰۰۰

بروکراسی

سلب ابتکار

نقش دولتها و استانداردهای ایزو ۹۰۰۰

بخش دوم : عملکرد و ارزیابی عملکرد  

تعریف عملکرد

سطوح تجزیه و تحلیل عملکرد

تعاریف ارزشیابی

معیارهای ارزشیابی عملکرد

سیر تکامل مدل امتیازات متوازن

سنجش متوازن عملکرد شرکت

چارچوب BSC

جنبه مالی

جنبه مشتری

جنبه فرایندهای داخلی

جنبه آموزش و رشد

نقش و کارکرد BSC

مفاهیم عمده در BSC

عملکرد در سطح واحد تجاری

رابطه های علت ومعلولی

اندازه های مالی و غیر مالی

اعلام استراتژیهای بنگاه به کارکنان

BSC در دیدگاه نیروی انسانی

تعیین اهداف BSC به عنوان یک تصمیم مشترک

روش شناسی BSC

کارت امتیازی شاخص عملکرد کلیدی

معیارهای متوازن، چرا آنرا به کار می بریم

قدمهای بعدی در معیارهای متوازن

ارزشیابی مالی سنتی در مقابل BSC

مزایای مدل کارت امتیازی متوازن

معایب مدل کارت امتیازی متوازن

تفاوت مدل کارت امتیازی متوازن در شرکتهای دولتی و خصوصی

بخش سوم : پیشینه تحقیق        

رابطه بین ایزو ۹۰۰۰ و عملکرد

پیشینه تحقیق

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع خارجی

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

تحلیل آماری و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقیاس

تعیین اعتبار پرسشنامه

تعیین روایی پرسشنامه

فرضیه های تحقیق

محدودیتهای تحقیق

فهرست منابع فصل سوم

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

رده مدیریتی جامعه کارشناسان

رتبه بندی از نظر رده مدیریتی

نمودار توزیع فراوانی رده مدیریتی

تحصیلات کارشناسان

رتبه بندی از نظر تحصیلات

نمودار توزیع فراوانی تحصیلات

رشته تحصیلی کارشناسان

رتبه بندی رشته تحصیلی

نمودار توزیع فراوانی رشته تحصیلی

سابقه کار در شرکت

رتبه بندی سابقه کار در شرکت

نمودار توزیع فراوانی سابقه کار در شرکت

تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰

رتبه بندی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰

نمودار توزیع فراوانی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰

میزان تحصیلات مشترکین

رتبه بندی میزان تحصیلات مشترکین

نمودار توزیع فراوانی میزان تحصیلات مشترکین

بررسی فرضیه های تحقیق

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه

نتیجه گیری

پیشنهادات

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت برق”