دانلود پایان نامه با موضوع اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری حوضه بجنورد

دانلود پایان نامه با موضوع اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری حوضه بجنورد

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 270

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 61 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری حوضه بجنورد

مقدمه :

رساله حاضر که تحت عنوان اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری (مطالعه موردی : حوضه بجنورد) به اتمام رسیده است، براساس تحلیل منابع موجود ، بازدیدهای مکرر از منطقه و برخی از نتایج آزمایشگاهی صورت گرفته و در هشت فصل به شرح زیر تنظیم شده است :

در فصل اول ، کلیات طرح شامل چگونگی انتخاب موضوع تحقیق در منطقه بجنورد ، بیان مسئله و ضرورت تحقیق با پرسشهای آغازینی که در حوضه بجنورد قابل طرح بوده ، جهت رسیدن به اهداف مورد نظر مطالعات مشابه یا نزدیک به موضوع مورد نظر که قبلاً انجام گرفته ابزارها ، مواد و داده های موجود و قابل دسترس ؛ نقشه ها (زمین شناسی – توپوگرافی) در مقیاس های مختلف ؛ تصاویر ماهواره ای از دوره های متفاوت ، عکس های هوایی از دوره های مختلف مطرح شده است . در فصل دوم این پژوهش به زمین شناسی و مورفوتکتونیک منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است . از آنجائیکه این واحد از فلات ایران در شمال شرق ، به صورت یک واحد مستقل شکل گرفته است ، تحول ساختمانی و چینه شناسی آن طی دوره های زمین شناسی بررسی و تشریح گردیده ؛ در ادامه مطالبی پیرامون فعالیت تکتونیکی در کپه داغ و قابلیت های لرزه خیزی منطقه و گسلهای موجود در حوضه مورد مطالعه قرار گرفته است .

در فصل سوم داده های اقلیمی و تأثیر آن در مورفولوژی منطقه مورد مطالعه ، با استفاده از داده ها آماری ایستگاههای مجاور ، تعیین نوع اقلیم با استفاده از روش آمبرژه و دومارتن انجام گردیده ، تبخیر و تعرق ، رگبارهای کوتاه مدت (شدت – مدت) و تأثیر آن در مخاطرات ژئومورفولوژیکی (مثلاً سیل) مورد بحث شده است در بخش آخر این فصل پالئوکلیما و تأثیر آن در شکل گیری پوشش سطحی زمین، لس ها و برخی از اشکال مورفولوژیکی بررسی شده است .

در فصل چهارم به منظور برآورد مخاطرات  ژئومورفولوژیکی آبراهه ها  ،که در توسعه شهری این حوضه مؤثرین عامل محسوب می شوند. ویژگیهای آبراهه ای از نظر سیل خیزی ، مورفومتری ، شیب عمومی  ، ارتفاع ، فرسایش رسوب ، شیب و پروفیل مورد بررسی بوده است ، منطقه به زیر حوضه های هیدرولوژیک و …

فهرست مطالب :

چکیده

پیشگفتار

فصل اول : کلیات و روش پژوهش

کلیات طرح تحقیق

محدوده مورد مطالعه

فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

داده های مورد استفاده ، ابزار و مواد تحقیق

روش پژوهش و تلفیق داده ها

منابع

فصل دوم : داده های ساختمانی منطقه مورد مطالعه

واحدهای بزرگ ساختمانی و رسوبی در شمال شرق ایران

سازندهای حوضه

قابلیت مورفوتکتونیکی

منابع

فصل سوم : بررسی اقلیم و ژئومورفولوژی منطقه موردمطالعه

بارش

دما

روزهای یخبندان

باد

تبخیر و تعرق پتانسیل

نوع اقلیم

پالئوکلیماتولوژی ونقش آن درحوضه موردمطالعه

منابع

فصل چهارم : نقش آبراهه هادر مخاطرات سکونتگاههای شهری

موقعیت

فیزیوگرافی و مشخصات آن

آبدهی آبراهه ها

کیفیت آب ابراهه ها جهت شرب

برآورد نیاز آبی

سیلابی شدن

رسوب سیلابی

منابع

فصل پنجم : قابلیت های سنگها ورسوبات درمخاطره شناسی توسعه شهری

ویژگیهای لیتولوژیکی

ویژگیهای مهندسی رسوبات

بررس ژئوفیزیک وژئوتکنیک رسوبات دشت وحوضه بجنورد

خواص هیدروژئولوژیکی رسوبات

مخاطرات رسوبات

روانگرایی و فرونشست

منابع

فصل ششم : قابلیتهای تکتونیکی و مخاطره شناسی شهر بجنورد

بررسی های نئوتکتونیکی

بررسی های لرزه زمین ساختی

برآورد لرزه زایی

منابع

فصل هفتم : روند توسعه شهری و تعامل آن با مخاطرات ژئومورفولوژیک

توسعه شهری طی ادوار گذشته

تحولات سیاسی – جمعیتی و توسعه شهری

گسترش فیزیکی شهر بجنورد تا سال ۱۴۸۵

تعامل توسعه وگسترش فیزیکی شهربا فرایندهای ژئومورفولوژیک

منابع

فصل هشتم : نتیجه گیری ،اثبات فرضیه و پیشنهادات

نتیجه گیری اولیه براساس لایه های اطلاعاتی GIS

نتیجه گیری اولیه براساس نقشه های پایه در توسعه شهری

نتیجه گیری

اثبات فرضیه

پیشنهادات

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری حوضه بجنورد”