دانلود پایان نامه با موضوع ارتباط بین ویژگی¬های حسابداری و ویژگی¬های حسابداری بر ریسک سقوط قیمت سهام

دانلود پایان نامه با موضوع ارتباط بین ویژگی های حسابداری و ویژگی های حسابداری بر ریسک سقوط قیمت سهام

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 160

فرمت : Doc ( ورد )

حجم : 1.40 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

دانلود پایان نامه با موضوع ارتباط بین ویژگی­های حسابداری و ویژگی­های حسابداری بر ریسک سقوط قیمت سهام

مقدمه :

ریسک سقوط قیمت سهام در بازار یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران است (فولاد، ۱۳۹۱). و سال هاست که به یکی از عمده ترین موضوعات مورد بحث در علوم حسابداری تبدیل شده است. چن و همکاران (۲۰۰۱) به عنوان نخستین افرادی بودند که در این زمینه به تحقیق پرداخته اند. مطالعات این محققین نشان می دهد که یکی از منابع احتمالی ریسک سقوط قیمت سهام تاخیر مدیران شرکت ها در انتشار اخبار بد می باشد. به دنبال این یافته، هاتن و همکاران (۲۰۰۹) استدلال کرده اند که مدیران شرکت ها تمایل شدید به پنهان کاری اخبار بد شرکت خود دارند، با این همه، عدم انتشار به موقع اخبار بد شرکت در نهایت فاش گردیده و به افت ناگهانی سقوط قیمت سهام منجر می گردد. این پدیده حکایت از آن دارد که رابطه ی نزدیک بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط قیمت سهام وجود دارد. یکی از

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

استفاده کنندگان از پژوهش

سؤال های پژوهش

فرضیه های پژوهش

متغیرها و تعاریف عملیاتی پژوهش

متغیرهای وابسته

متغیرهای مستقل

محافظه کاری شرطی

محافظه کاری غیرشرطی

اندازه مؤسسه حسابرسی

نوع گزارش حسابرسی

متغیرهای کنترلی

اندازه شرکت

بازده دارایی ها

بازده حقوق صاحبان سهام

مدل آزمون فرضیه ها

داده ها و متغیرها و نحوه محاسبه و گردآوی آن

روش پژوهش و نحوه جمع آوری اطلاعات

جامعه و نمونه آماری

قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی

قلمرو مکانی

قلمرو زمانی

تعریف وا ژه های کلیدی

نتیجه پژوهش

خلاصه نتیجه کل پژوهش

ساختار پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق         

مقدمه

مفید بودن اطلاعات مالی

ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری

تاریخچه محافظه کاری

تعاریف ارائه شده از محافظه کاری

انتقاد از محافظه کاری

تناقض

نااعتمادی (بی اعتمادی)

پنهان کاری

نفی اصول حسابداری

سوگیری

امر ذهنی

دفاع از محافظه کاری

انواع محافظه کاری

محافظه کاری شرطی:

محافظه کاری غیرشرطی:

معیار‌های اندازه‌گیری محافظه کاری

معیار مبتنی بر رابطه سود حسابداری و بازده سهام

معیار مبتنی بر ارزش بازار خالص دارایی ها

معیار مبتنی بر اقلام تعهدی

توجیه محافظه کاری در حسابداری

توجیه محافظه کاری از دیدگاه مالیات بر درآمد

توجیه محافظه کاری از دیدگاه دعاوی حقوقی

توجیه محافظه کاری از دیدگاه قراردادی

توجیه اقتصادی از دیدگاه قوانین و مقررات حسابداری (هزینه های سیاسی)

مدل های اندازه گیری محافظه کاری

مدل فلتهام و اولسون (۱۹۹۵)

مدل باسو (۱۹۹۷)

مدل گیولی و هاین (۲۰۰۰)

مدل بیور و ریان (۲۰۰۰)

مدل پنمن و ژانگ(۲۰۰۲)

مدل فلوس (۲۰۰۴)

پائیک و همکاران(۲۰۰۷)

مدل خان و واتس(۲۰۰۷)

فلسفه و جایگاه حسابرسی

نظریه مسئولیت اجتماعی

نظریه مباشرت و نظارت

هدف حسابرس و انواع اظهارنظر حسابرس

کیفیت حسابرسی

تعاریف کیفیت حسابرسی

ویژگی¬های حسابرسی

تخصص در صنعت حسابرس

دوره تصدی حسابرس

قدمت و تجربه موسسه حسابرسی

شهرت حسابرس

حق الزحمه حسابرس

استقلال حسابرس

گزارش حسابرس

سقوط قیمت سهام و دیدگاه‌های مختلف در رابطه با آن

محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام

حسابرسی کارآمد و ریسک سقوط قیمت سهام

پیشینه تحقیق

پیشینه داخلی

پیشینه خارجی

خلاصه فصل

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

نوع پژوهش

اهداف و فرضیه‌های پژوهش

قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش

جامعه آماری

روش نمونه‏گیری و نمونه آماری

روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌ها

متغیرهای مورد بررسی

ریسک سقوط آتی قیمت سهام

محافظه کاری شرطی

محافظه کاری غیر شرطی

اندازه مؤسسه حسابرسی

نوع گزارش حسابرسی

اندازه شرکت

بازده دارایی ها

بازده حقوق صاحبان سهام

فرضیه‏ها ومدل‌های مورد استفاده جهت آزمون آنها

مدل جهت آزمون فرضیه اول

مدل جهت آزمون فرضیه دوم

مدل جهت آزمون فرضیه سوم

مدل جهت آزمون فرضیه چهارم

روش‌های آماری مورد استفاده

تحلیل رگرسیون

روش حداقل مربعات معمولی (OLS)

روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)

الگو‌های لاجیت و پرابیت

فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی

آزمون معنیدار بودن اثرات فردی F لیمر

آزمون‌هاسمن

آزمون دوربین- واتسون

آزمون وایت

آزمون t

ضریب تعیین

آزمون F رگرسیون

خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‏ها      

مقدمه

آمار توصیفی

آزمون فرضیه¬های پژوهش

نتایج آزمون فرضیه اول

نتایج آزمون فرضیه دوم

نتایج آزمون فرضیه سوم

نتایج آزمون فرضیه چهارم

خلاصه فصل

فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادات      

مقدمه

خلاصه پژوهش

تحلیل نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول

تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم

تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم

تحلیل نتایج آزمون فرضیه چهارم

محدودیت‌های پژوهش

پیشنهاد‌های پژوهش

پیشنهاد‌هایی بر مبنای یافتههای پژوهش

پیشنهاد‌هایی برای پژوهشهای آتی

خلاصه فصل

منابع و مأخذ

منابع فارسی

منابع غیر فارسی

پیوست ها

چکیده انگلیسی

پیوست (۱) دادهای آماری متغیرها

پیوست (۲) خروجی نرم افزار

فهرست جدول ها

جدول متغیرهای تحقیق

جدول چگونگی تأثیر قضاوت حسابرس بر نوع اظهارنظر

جدول خلاصه پیشینه داخلی

جدول خلاصه پیشینه خارجی

جدول خلاصه‌ای از متغیر‌های مورد بررسی

جدول آمار توصیفی متغیر های پژوهش

جدول ضریب آکاییک به روش های مختلف رگرسیون لجستیک

جدول نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول

جدول ضریب آکاییک به روش های مختلف رگرسیون لجستیک

جدول نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم

جدول ضریب آکاییک به روش های مختلف رگرسیون لجستیک

جدول نتایج مربوط به آزمون فرضیه سوم

جدول ضریب آکاییک به روش های مختلف رگرسیون لجستیک

جدول نتایج مربوط به آزمون فرضیه چهارم

فهرست شکل ها

شکل خلاصه ای از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع ارتباط بین ویژگی های حسابداری و ویژگی های حسابداری بر ریسک سقوط قیمت سهام”