دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر گوشتی

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 140

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 430 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر گوشتی

مقدمه :

با دقت نظر در توان تولیدی سویه های مرغ مادر گوشتی، ارائه شده توسط شرکت های اصلاح نژاد بدون شک محسوس بودن تفاوت در خصوص عملکرد تولیدی گله های مرغ مادر گوشتی در مزارع مرغ مادر گوشتی و توان تولیدی اعلام شده توسط شرکت های اصلاح نژاد کننده قابل تأمل است .

شرکت های اصلاح نژاد کننده و شرکت های پرورش دهنده مرغ مادر گوشتی انتظاراتی در رابطه با عملکرد تولیدی گله های مادر گوشتی دارند، با وجود این که مرغ های مادر گوشتی از توان ژنتیکی بالایی برخوردار می باشند، اما عملکرد آنها نظیر آنچه که انتظار می رود نیست. بنابراین در ارزیابی نتایج نامناسب جنبه های متعددی باید مورد توجه قرار گیرد.

ارزیابی عملکرد مادران گوشتی کار ساده ای نیست، تنوع فنوتیپی هر صفت به دو بخش تنوع ژنوتیپی و محیطی تقسیم می شود. دستیابی به یک صفت خوب و ایده آل نیز مستلزم مطلوب بودن هر دو عامل می باشد. اشتباه رایج اکثر شرکت ها این است که تصور می کنند گله هایشان توان ژنتیکی خود را تحت هر شرایط محیطی بروز می دهند، اما در عمل بایستی همگام با بهبود توان ژنتیکی، شرایط محیطی نیز ارتقاء یابد. اصولاً دو گروه از عوامل در دستیابی به تولید مؤثر دخالت دارند. بخش اول توان ژنتیکی بوده که در ارتباط با خود پرنده است، بخش دوم شامل عوامل مدیریتی است که انسان و تنوع محیطی نقش عمده ای بر آن دارند که متأسفانه پرنده در مورد اخیر هیچ دخالتی ندارد. بهگزینی و انتخاب گله های مرغ مادر گوشتی برای دستیابی به جثه بزرگتر و عملکرد بالاتر نتاج منجر به سنگین شدن مرغ های مادر گوشتی در هزاره جدید شده است که این امر موجب عریض تر شدن سطح سینه و کاهش توانایی در جفتگیری مطلوب و فعالیت عمومی پرنده می شود، در …

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات

مقدمه  

فرضیات

فصل دوم: بررسی منابع

تاریخچه صنعتی شدن مرغ در دنیا و ایران

تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی

تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی در دوره رشد

احتیاجات انرژی جوجه های در حال رشد

احتیاجات پروتئین جوجه های در حال رشد

محدودیت خوراک

محدودیت کیفی خوراک

محدودیت کمی خوراک

تغذیه هر روزه

تغذیه یک روز در میان

تغذیه پیش از تخمگذاری

سوخت و ساز کلسیم

وزن و جثه بدن

ترکیبات بدن

وزن تخم مرغ و جوجه درآوری

تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید

احتیاجات انرژی قابل سوخت و ساز گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید

احتیاجات پروتئین خام و آمینو اسید گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید

مدیریت گله های مرغ مادر گوشتی

مدیریت یکنواختی سازی وزن بدن

مدیریت برنامه نوری

مدیریت کنترل شرایط محیطی

جهت قرار گرفتن آشیانه ها (شرقی- غربی و شمالی- جنوبی)

ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی و مزرعه

تراکم در واحد سطح آشیانه گله های مادر گوشتی

مدیریت کیفیت آب در مزارع مرغ مادر گوشتی

فصل سوم: مواد و روشها

محل انجام پژوهش

جامعه آماری

واحد آماری

نرم افزار مورد استفاده

نحوه جمع آوری اطلاعات لازم برای پژوهش

اطلاعات دوره پرورش گله های مادر گوشتی

تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی

تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی

تمهیدات محیطی در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی

اطلاعات دوره تولید گله های مادر گوشتی

تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی

تمهیدات مدیریتی در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی

تمهیدات محیطی در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی

نمونه برداری از آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی (جهت آزمایش شیمیایی)

انجام آزمایش تعیین کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی

سختی کل

سختی کلسیم

سختی منیزیم

سختی کلر

باقیمانده تبخیر

معادل NaCl

تعیین قلیائیت کل

تعیین میزان مواد مغذی جیره های غذایی مصرفی در دوره پرورش و تولید گله های مرغ مادر گوشتی

تجزیه و تحلیل

ضریب همبستگی

تجزیه واریانس

روابط رگرسیون

متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش و تولید گله های مادر گوشتی

متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش مرغ مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی)

متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی)

متغییرهای بررسی شده در دوره تولید مرغ مادر گوشتی (۲۳ تا ۶۴ هفتگی)

متغییرهای بررسی شده خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید (۲۳ تا ۶۴ هفتگی)

متغییرهای بررسی شده درخصوص میزان مصرف سرانه آمینواسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش و تولید مرغ و خروس گله های مادرگوشتی

متغییرهای بررسی شده در خصوص کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مادرگوشتی

فصل چهارم: نتایج و بحث

متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی)

اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی

اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین گله های مرغ مادر گوشتی

اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه تا زمان تحریک نوری گله های مرغ مادر گوشتی

اثر مدت زمان استفاده از جیره غذایی آغازین گله های مرغ مادرگوشتی

اثر تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی

اثر یکنواختی وزن بدن گله های مرغ مادرگوشتی در سن ۲۰ هفتگی

اثر تمهیدات محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی

اثر وضعیت مرزعه پرورش گله های مرغ مادرگوشتی در خصوص تعداد گله (تک سنی- چند سنی)

اثر میزان تراکم در واحد سطح آشیانه گله های مرغ مادرگوشتی در دوره پرورش

اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی

متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی)

اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی

اثر خوراک مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی

اثر پروتئین خام مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی

اثر کل پروتئین خام مصرفی سرانه در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی

اثر تمهیداتی مدیریتی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی

اثر یکنواختی وزن بدن خروس گله های مادر گوشتی در زمان تحریک نوری

اثر تمهیدات محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی

اثر وضعیت مزرعه پرورش خروس گله های مادر گوشتی در خصوص تعداد گله (تک سنی- چند سنی)

اثر میزان تراکم در واحد سطح آشیانه خروس گله های مادرگوشتی در دوره پرورش

اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی

متغییرهای بررسی شده در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی (۲۳ تا ۶۴ هفتگی)

اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی

اثر کل انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه در دوره تولید مرغ مادر گوشتی

اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه مرغ مادر گوشتی در زمان اوج تولید تخم مرغ

اثر تمهیدات مدیریتی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی

اثر مدت زمان روشنایی گله های مرغ مادر گوشتی در بلوغ جنسی

اثر نسبت اولیه خروس به مرغ گله های مادر گوشتی در شروع تخمگذاری

اثر تمهیدات محیطی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی

اثر ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله های مادر گوشتی

اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی

متغییرهای بررسی شده خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید (۲۳ تا ۶۴ هفتگی)

اثر تمهیدات تغذیه ای خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید

اثر کل پروتئین خام مصرفی سرانه خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید

اثر پروتئین خام مصرفی سرانه (در روز) خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید

اثر تمهیدات مدیریتی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید

اثر سن خروس گله های مادر گوشتی در زمان رسیدن به حداکثر مدت روشنایی در دوره تولید

اثر نسبت خروس به مرغ گله های مادر گوشتی در حداکثر جوجه درآوری

۴اثر تمهیدات محیطی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید

اثر ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله های مادر گوشتی

اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید

متغییرهای بررسی شده درخصوص مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی (۱ تا ۲۲ هفتگی)

اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی با معیار کل و قابل هضم

اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسید ها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی با معیار کل و قابل هضم

متغییرهای بررسی شده درخصوص مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی (۲۳ تا ۶۴ هفتگی)

اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره تولید گله های مرغ مادرگوشتی با معیار کل و قابل هضم

اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) خروس گله های مادرگوشتی در دوره تولید با معیار کل و قابل هضم

متغییرهای بررسی شده درخصوص کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی مورد پژوهش

اثر کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی

اثر میزان سختی کل

اثر میزان باقیمانده تبخیر

اثر میزان قلیائیت کل

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع   

ضمائم 

خلاصه انگلیسی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر گوشتی”