دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک 15N

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 185

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 490 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N

مقدمه :

گرچه استفاده از کودهای بیولوژیک در کشاورزی از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذایی مورد مصرف انسان با استفاده از چنین منابع ارزشمندی تولید می شده است ولی بهره برداری علمی از اینگونه منابع سابقه چندانی ندارد.

اگرچه کاربرد کودهای بیولوژیک به علل مختلف در طی چند دهه گذشته کاهش یافته است ولی امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی پدید آورده است،استفاده از آنها در کشاورزی مجددا مطرح شده است.

بدون تردید کاربرد کودهای بیولوژیک علاوه بر اثرات مثبتی که بر کلیه خصوصیات خاک دارد،از جنبه اقتصادی،زیست محیطی و اجتماعی نیز مثمرثمر واقع شده و می تواند به عنوان جایگزینی مناسب و مطلوب برای کودهای شیمیایی باشد.در حال حاضر نگرشهای جدیدی که در ارتباط با کشاورزی تحت عنوان کشاورزی پایدار،ارگانیک و بیولوژیک مطرح می باشد به بهره برداری از چنین منابعی استوار است.(۲۵)

مصرف کود شیمیایی ازته برای افزایش تولید محصول تا آینده ای قابل پیش بینی ادامه خواهد داشت،ولی باید در جهت استفاده بیشتر از تثبیت بیولوژیک نیتروژن توسط میکروارگانیزمها نیز توجه بیشتری معطوف شود.

باکتری جنس Azospirillum که یکی از مهمترین باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن می باشد،با گیاهان تک لپه مختلفی از جمله گندم،برنج،ذرت،ارزن،چاودار و گراسهای علفی مانند پنجه مرغی،کالارگراس قادر به …

فهرست مطالب :

چکیده 

مقدمه                                                                           

فصل اول:کلیات  

کشاورزی پایدار                   .

کودهای بیولوژیک

استفاده از میکرو‌ارگانیزم‌ها به عنوان کود بیولوژیک

انواع کودهای بیولوژیک

اهمیت گندم

تاریخچه و پیدایش گندم.

وضعیت کشت گندم در جهان.

وضعیت کشت گندم در ایران

وضعیت کشت گندم در استان تهران

شرایط آب‌وهوایی گندم

مرفولوژی گندم

ریشه

ساقه

پنجه

برگ

گل‌آذین

دانه

عوامل محیطی مؤثر بر رشدونمو گندم

خاک

رطوبت

حرارت

نور

طول روز

شدت نور

عملکرد دانه گندم و عوامل مؤثر بر آن

فصل دوم:بررسی منابع

نیتروژن در طبیعت

شکلهای نیتروژن در خاک

نیتروژن معدنی خاک

نیتروژن آلی خاک

نقش نیتروژن در گیاه

چرخه نیتروژن

راههایی که نیتروژن در دسترس گیاه قرار می‌گیرد و یا به خاک اضافه می‌شود.

معدنی شدن نیتروژن خاک

وارد شدن نیتروژن از اتمسفر به خاک

کاربرد کودهای شیمیایی ازته

تثبیت نیتروژن به روش بیولوژیک

راههایی که نیتروژن از دسترس گیاه و یا از خاک خارج می‌شود

غیر متحرک شدن (متوقف شدن یا آلی شدن ) نیتروژن

نیترات زدایی

جذب نیتروژن بوسیله گیاهان

آبشویی نیتروژن

تلفات نیتروژن به صورت آمونیاک

تلفات نیتروژن از طریق فرسایش

سیستمهای بیولوژیک تثبیت کننده نیتروژن

تثبیت نیتروژن به روش همزیستی

همزیستی باکتریهای ریزوبیوم و گیاهان خانواده لگومینوز

همزیستی ریزوبیوم با گیاهان غیر لگوم

همزیستی اکتینوریزی

همزیستی سیانوباکتریها و گیاهان

همزیستی سیانوباکتری آنابنا و آزولا

همزیستی نوسترک و آنابنا باسیکادها

همزیستی سیانوباکتری نوسترک و گانرا

همزیستی سیانوباکتریها و دیاتومه‌ها

همزیستی سیانوباکتریها و بریوفیتها

همزیستی سیانوباکترها و قارچها تشکیل گلسنگ

تثبیت نیتروژن به روش آزاد

باکتریهای هتروتروف باکتریهای بیهوازی

باکتریهای بی هوازی

باکتریهای بیهوازی اختیاری

باکتریهای هوازی

سیانوباکتریها

فتواتوتروف‌های آزادزی

باکتریهای فتوسنتز کننده

تثبیت نیتروژن به روش همیاری

تعریف همیاری

دلایل تثبیت نیتروژن به روش همیاری

همیاریهای فیلوسفری

همیاریهای ریزوسفری

بیوشیمی تثبیت نیتروژن مولکولی

ساختار آنزیم نیتروژناز و نحوه تامین انرژی مورد نیاز برای تثبیت ازت مولکولی

کارایی

تولید هیدروژن و خروج آن

همیاری باکتریهای جنس آزوسپیریلوم  با گیاهان

اکولوژی آزوسپیریلوم

گیاهان میزبان

طبقه‌بندی

مشخصات باکتری

تثبیت نیتروژن وابسته به هیدروژن

احیای نیترات نیترات زدایی

عوامل موثر در اشغال ریشه توسط آزوسپیریلوم و تاثیر آن بر رشد گیاه

تولید ساخت.مان کیست مانند

تولید سیدروفور

تولید مواد کشنده باکتریها

جذب سطحی باکتریها به ذرات خاک

تولید فیتوهورمونها و دیگر مواد تحریک کننده رشد گیاه

تغییر در فیزیولوژی و موروفولوژی ریشه

نقشهای احتمالی موسیژل

مکانیزمهای جذب آزوسپیریلوم بطرف ریشه

شیمیوتاکتیک  (کموتاکتیک

مراحل اشغال ریشه توسط آزوسپیریلوم

اتصال باکتریها به پوست ریشه

اشغال بافت ریشه

تاثیر آزوسپیریلوم در عملکرد گیاهان مختلف

نیتروژن ۱۵

فصل سوم : مواد و روشها

مواد مورد آزمایش

تهیه ماده تلقیح

بررسی روابط همزیستی سویه‌های مخالف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از ایزوتوپ۱۵N در شرایط گلخانه

زمان و محل اجرای آزمایش

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده

دمای گلخانه

مشخصات ارقام گندم مورد استفاده

رقم طبسی

رقم مهدوی

رقم موتانت طبسی

مشخصات طرح آزمایشی

مشخصات فاکتورهای آزمایش

عملیات کاشت و داشت

کاربرد ایزوتوپ پایدار نیتروژن-۱۵

صفات اندازه‌گیری شده

محاسبات آماری

ارزیابی کارآیی سویه‌های باکتری آزوسپریلوم با  ارقام بومی، اصلاح شده و لاین موتانت گندم و تأثیر کاربرد آنها بر عملکرد و برخی از صفات زراعی گندم در شرایط آب‌وهوایی کرج

خصوصیات اقلیمی منطقه

مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲

خصوصیات. فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

مشخصات ارقام مورد استفاده

مشخصات طرح آزمایشی

مشخصات فاکتورهای آزمایش

آزوسپریلوم

عملیات زراعی

عملیات کاشت

علمیات داشت

عملیات برداشت

صفات اندازه‌گیری شده

فصل چهارم:نتایج و بحث

گلخانه

ارتفاع گیاه

طول سنبله

تعداد پنجه گیاه

سطح برگ پرچم

وزن خشک اندام هوایی

تعداد سنبله در گیاه

درصد تثبیت بیولوژیک نیتروژن

مزرعه

ارتفاع گیاه

طول سنبله

تعداد پنجه در گیاه

سطح برگ پرچم

تعداد سنبله درواحد سطح

تعداد دانه در سنبله

عملکرد دانه

بیوماس

شاخص برداشت

وزن هزاردانه

جذب نیتروژن

پیوست

منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از تکنیک ۱۵N”