دانلود پایان نامه با موضوع تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

دانلود پایان نامه با موضوع تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 245

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 870 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

مقدمه :

با توجه به موضوع پایان نامه در ابتدا لازم می بینیم که اشاره ای به پیشگیری و انواع پیشگیری داشته باشیم ، طبق بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است با توجه به تاریخ و شیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم ،جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری تقسیم کرده اند.

اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامهای کیفری و غیر کیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می شود ، اما در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیر کیفری را شامل می شود . پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر ، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است.

منظور از پیشگیری عام ، استفاده از جنبه های ارعاب آمیز حقوق کیفری و به خصوص مجازات است ، با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات ، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می نماید ، بنابراین قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت قاچاق و تعیین مجازات برای مرتکبان این گونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند ، از وقوع جرم پیشگیری می کند. همچنین منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم ، پیشگیری از تکرار بزه ، توسط بزهکار است که با اصلاح مجرمان طبق قسمت دوم بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است محقق می شود ، پیشگیری غیر کیفری قبل از وقوع جرم انجام می شود ، به عبارت دیگر توسل به اقدامهای غیر سرکوبگر و غیر قهر آمیز که دارای ماهیت اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، وضعی ، آموزشی و … هستند و به منظور …

فهرست مطالب :

چکیده           

مقدمه            

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ،ایثارگران وخانواده شهدا

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری                      

مبحث اول : مفهوم پیشگیری

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری

تدابیر دفاع فردی

تدابیر و اقدامات دفاع جمعی

گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری

گفتار اول : پیشگیری کیفری

پیشگیری عام

پیشگیری خاص

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی

مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای »

شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی

گفتار دوم : پیشگیری وضعی

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین

گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی

گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد

کنگره اول تا چهارم

کنگره پنجم تا هفتم

کنگره هشتم تا دهم

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری

استراتژی های خانواده گرا

استراتژی های جامعه گرا

استراتژی های پایشی

فصل دوم : تدابیر عام حمایتی             

مبحث اول : تعریف بزهکاری

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف

رویکرد حقوقی جرم

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری

رویکرد شکل ظاهری

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد وضعیت اقتصادی

رویکرد کنترل اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکرد التقاطی

مبحث دوم : علل تحقق جرم

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم

جرائم خیابانی

جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)

جرائم یارانه ای

جرائم سازمان یافته

جرائم سیاسی

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم

فقدان خانواده

خشونت در خانواده

حاشیه نشینی و جرم

جرائم خاص زنان

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی

نظریه آنومی (بی هنجاری)

نظریه فشار ساختاری

نظریه پیوند اجتماعی

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد

گفتار سوم: نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی

نظریه خرده فرهنگی

نظریه انتقال فرهنگی

مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام

گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام

بخش دوم : تدابیر خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری                  

مبحث اول : سرقت

گفتار اول : تعریف سرقت

گفتار دوم : علل سرقت

فقر مالی

فقر فرهنگی

نابرابری های اجتماعی

شهرنشینی و زاغه نشینی

از هم پاشیدگی خانواده

معاشرت با دوستان ناباب

بیکاری

مهاجرت

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا

بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا

راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن

گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد

سیر تاریخی

تعریف اعتیاد

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد

مبحث سوم: خودکشی

گفتار اول : تعریف خودکشی

گفتار دوم : انواع خودکشی

خودکشی دگرخواهانه

خودکشی خودخواهانه

خودکشی ناشی از بی هنجاری

خودکشی جبری

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی

خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی

عوامل اجتماعی

شرایط اقتصادی

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

گفتاراول : کلاهبرداری

گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل

گفتار سوم : ضرب و جرح

گفتار چهارم : قتل

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد

گفتار ششم : آدم ربایی

فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی          

مبحث اول : امکان اعاده به خدمت جانبازان

گفتار اول: استخدام جانبازان

گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران

مجلس شورای اسلامی

شورای نگهبان

دیوان عدالت اداری

سازمان بازرسی کل کشور

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان

سازمانهای حمایتی در روسیه

امکانات کمیته جانبازان آلمان

بیمه جانبازان در کره جنوبی

حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

تسهیلات رفاهی

حقوق و مزایا

امور آموزشی

بهداشت و درمان

مسکن

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا

گفتار اول : تاسیس بنیاد

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی

مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید

گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری

نتیجه گیری                

منابع و مأخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا”