دانلود پایان نامه با موضوع روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 120

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 270 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

مقدمه :

زلزله های اخیری که در شهرهای  بزرگ دنیا، درکشورهای چون ترکیه (۱۹۹۲)، تایوان، ژاپن (۱۹۹۵)، آمریکا (۱۹۹۴)، مزیک (۱۹۹۰)، ارمنستان (۱۹۸۶) روی داده است، یادآور وضعیت خطرناکی است که در صورت وقوع زلزله درشهرهای بسیار بزرگ می تواند رخ دهد.

امروزه با وسعت گرفتن شهرها و افزایش تراکم شهری بخصوص درشهرهای واقع درکشورهای در حال توسعه، این خطر بیشتر خود را نشان می دهد. زیرا بسیاری از این شهرها از شبکه مناسب حمل و نقل شهری برخوردار نیستند و یا در مناطق با زلزله خیزی بالا قرار گرفته اند. بعلاوه اکثریت ساختمانهای مسکونی و خدماتی برمبنای آئین نامه ها ساختمانی مقاوم در برابر زلزله  ساخته نشده‌اند.

بروز زلزله ای با شدت بالا در این ابر شهرهامی تواند حجم بالای تلفات انسانی و در عین حال آسیب گسترده امدادی و از بین رفتن شبکه حمل و نقل شهری را در پی داشته باشد. مدیریت بحران، بخصوص در ساوات و روزهای اولیه حادثه، برای کاهش ضایعات انسانی، دارای اهمیت بالایی است. این مسئله در زلزله ارمنستان (۱۹۸۶) بگو نه ای و در زلزله کوبه ژاپن (۱۹۹۵) به صورتی دیگر کاملا دیده شد.  برای برنامه ریزی و آمادگی در برابر این وضعیت داشتن برآوردی از شدت تخریب و آسیبها، میزان نیازها و نحوه پاسخگویی مهم می باشد و در این راستا نقش شبکه‌‌های حیاتی بویژه حمل و نقل دارای اهمیت زیادی خواهد بود.

در خلال قرن بیستم بیش از ۱۰۰۰ زلزله منجر به تلفات انسانی در دنیا ثبت شده است. در حدود ۵/۱ تا ۲ میلیون نفر در …

فهرست مطالب :

فصل اول : بیان مسئله و اهداف

مقدمه

اهداف و دست آوردهای پروژه‌

بررسی کارهای انجام شده تاکنون

عملکرد اجزای شبکه بصورت مستقل

عملکرد فیزیکی و آسیب پذیری

کارآیی

ازائه معیارهای کارایی

بررسی تأخیرهای وارد از خرابی

اولیت دهی پلها برای بازسازی

عملکرد کلی شبکه حمل و نقل

بررسی معیارهای کارایی شکبه تخریب شده

برآوردتأخیرهای وارده از خرابی

ارزیابی سیستم بیمارستانی منطقه‌ای

ارزیابی ریسک منطقه‌ای

زمان جمع شدن افراد امداد رسان

سفرهای ترافیکی بعد از زلزله

رابطه بین حجم سفرها و بازسازی بعد از زلزله

عملکرد شبکه‌های حمل و نقل ایران در زلزله‌های گذشته

عملکرد شبکه های حمل و نقل دنیا در زلزله های اخیر

زلزله کوبه ژاپن ۱۹۹۵

پلها و راههای اصلی کوبه

راه آهن کوبه

سیستم متروی کوبه

فرودگاههای اطراف کوبه

زلزله نورث ریج. کالیفرنیا آمریکا ۱۹۹۴

زلزله لوما پریتا، آمریکا ۱۹۸۹

زلزله ارمنستان ۱۹۸۸

زلزله کاستاریا ۱۹۹۱

زلزله مکزیکوسیتی، مکزیک ۱۹۹۵

زلزله فیلیپین ۱۹۹۰

زلزله ازمیت ترکیه ۱۹۹۹

فصل دوم : سناریوی زلزله       

کارهای انجام شده دردنیا در زمینه طراحی برمبنای سناریوی زلزله

پارامترهای موثر در تعریف سناریو

زلزله

مقیاس اندازه گیری زلزله

آنالیز زلزله

پهنه بندی لرزه ای

روش‌ پهنه بندی حرکات زمین تحت اثر زلزله

لرزه خیزی

کاهش شدت حرکات زمین در اثر دورشدن از مرکز زلزله

اثرات وضعیت محل برروی حرکات زمین لرزه

بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه بندی با دقت کم

بررسی اثرات وضعتی محل برای پهنه‌بندی با دقت کم

بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه‌بندی با دقت زیاد

کارهای انجام شده در دنیا درزمینه پهنه‌‌بندی لرزه

فصل سوم : تقاضای ترافیک بعد از زلزله

سفرهای خدماتی

سفرهای امدادی

برآورد مجروحین

ناحیه بندی ساختمانها

طبقه بندی ساختمانها

برآورد آسیبهای وارده به ساختمانها

نسبت تلفات انسانی

اعتبار سنجی تلفات برای شهرتهران

برآورد تلفات برای شهرتهران

فصل چهارم : بررسی رفتارهای انسانی   

رفتار رانندگان در هنگام وقوع زلزله

عوامل موثر در وضعیت رفتار رانندگان

مشکلات احتمالی ناشی از رفتار رانندگان وعوامل تشدید کننده‌آن

اشغال سطح خیابانها

بروز تصادفات احتمالی

وسایل نقلیه رها شده

هراس ناشی از زلزله و عواقب آن

افزایش طول سفرها دراثر عدم اطلاع

راههای مواجهه با این مشکلات

آموزش و اطلاع رسانی

تخلیه و بازگشایی مسیر

رفتار رانندگان در استفاده از شبکه بعد از زلزله

رفتار نیروهای امنیتی و امدادی

رفتار نیروهای مدیریت امدادی و انتظامی

فصل پنجم : برآورد عرضه       

برآورد شبکه حمل و نقل بعد از زلزله

اجزاء شبکه

راهها

تقاطعات

پلها

پارامترهای ارزیابی شبکه

خرابی‌های مستقیم شبکه‌حمل و نقل بعد از زلزله

خرابی بدنه راه

تونل

خرابی پل

منحنیهای شکنندگی یا خرابی پلها

خرابی های غیر مستقیم شبکه حمل و نقل بعداززلزله

خرابی تأسیسات جانبی مسیر

عوامل ترافیکی

برآورد مراکز امداد رسانی

پارامترهای مهم برای ارزیابی مراکز امدادی

ظرفیت پذیرش مجروح

عملکرد بیمارستان بعد از زلزله

خرابی بیمارستانها

فصل ششم : توزیع      

شبیه سازی

روشهای ضریب رشد

ضریب رشد بکنواخت

روش میانگین ضریب رشد

مدل فراتر

مدل دیترویت

ضرایب رشد با محدودیت دوگانه (روش فورنیس)

مزایا و معایب ضریب رشد

مدل جاذبه

محدودیتهای مدل جاذبه

مدل فرصت بینابینی

توزیع به کک مدلهای برنامه ریزی خطی

مقایسه بین مدلهای توزیع

مدلهای تخصیص

تخصیص به روش هیچ یاهمه (کوتاهترین مسیر)

الگوریتم کوتاهترین مسیر

تخصیص تعادل ی (ظرفیت محدود)

روند تخصیص افزایشی

روند با سرعت تغییرات زیاد و کم

روند میانگین متوالی

تخصیص احتمالاتی

تخصیص احتمالاتی برمبنای شبیه‌سازی

تخصیص احتالاتی نسبی

روش برنامه ریزی خطی

روشMcLaughiln

تحلیل ریسک

شبیه سازی مونت کارلو

مزایای نمونه سازی مونت کارلو

نمونه سازیLatin Hyper cube یا LHS

مقایسه بین نمونه سازیLHS و مونت کارلو

توابع توزیع برای شبیه سازی

توابع توزیع

دقت برآوردهای احتمالاتی

فصل هفتم : ارائه مدل  

سناریوی زلزله

برآورد تقاضا

برآورد عرضه

برآورد شبکه حمل ونقل

@ Risk

الگوریتم کوتاهترین مسیر

برنامه ریزی خطی

نرم افزار مدل

قابلیت توسعه

درنظر گرفتن ترافیک غیرامدادی رسانی

درنظرگرفتن وضعیت کنترل برترافیک

در نظر گرفتن احتمالی ظرفیت مراکز امدادشده رسانی

درنظردرنظرگرفت احتمالی ظرفیت مراکز امداد رسانی

مبداء و مقصدها مجازی

استفاده از تابع ارزش زمان

ارزیابی شبکه

ارزیابی کل شبکه

ارزیابی اجزاء شبکه

تحلیل حساسیت

بکارگیری مدل

شبکه ساده با یک مبداء و مقصد

روندانجام تحلیل شبکه

شبکه متشکل از چند مبداء‌و مقصد

نتایج تحلیل

فصل هشتم : پیشنهادات

منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله”