دانلود پایان نامه با موضوع روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 280

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 18 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی

مقدمه :

اعتمادپذیری نقش مهمی در بهبود کیفیت محصولات و افزایش رقابت ایفا می کند.برای بیشتر محصولات، مصرف کننده ها ، اعتمادپذیری را به عنوان یکی از مهمترین مشخصه های کیفیت در نظر می گیرند. در دهه های اخیر،تحقیقات بیشتری درباره نظریه ها و کاربرد های اعتماد پذیری انجام شده است.با این وجود بیشتر این مقالات متوجه سیستم های تعمیر ناپذیر-سیستم هایی که بعد از اولین شکست از کار انداخته می‌شوند-می باشد. این کتاب تنهااعتمادپذیری سیستم های تعمیر پذیر را تحت پوشش قرار می دهد و  و سعی دارد که تعریف گذرایی از مطالب زیر ارائه دهد:

مدلهای احتمالاتی برای اعتماد پذیری سیستم های تعمیر پذیروروشهای آماری، شامل روش های نموداری برای تجزیه داده های سیستم های تعمیر پذیر .بخش اول کتاب بیشتر مشابه کتاب های فرآیند های تصادفی است.اما با این وجود عنوان های گزیده شدهای از موضوع ،ارائه شده اند. این بخش از کتاب معرفی نسبتأ گذرایی از فرآیند های نقطه ای تصادفی است.بخش دوم کتاب در مورد تجزیه و تحلیل داده های سیستم های تعمیر پذیر است که شامل روشهای نموداری،برآوردهای نقطه ای،فاصله ای ،آزمون فرض ها،آزمون های نیکویی برازش …

فهرست مطالب :

پیشگفتار

اصطلاحات و نمادهای سیستم های تعمیرشدنی

اصطلاحات پایه و مثال ها

سیستم های تعمیرنشدنی

توزیع نمایی

توزیع پواسن   

توزیع گاما

قضیه اساسی فرایندهای نقطه ای

مروری بر مدل ها

تمرین ها

مدل های احتمالاتی : فرایندهای پواسن

فرایند پواسن

فرایند پواسن همگن     

طول وقفه ها برای HPP

فرایند پواسن ناهمگن

توابع درستنمایی

نمونه شکست های بریده شده

تمرین ها

مدل های احتمالاتی : فرایندهای تجدیدپذیر و سایر فرایندها

فرایند تجدیدپذیر

مدل نمایی تکه ای

فرایندهای تعدیل یافته

فرایند شاخه ای پواسن

مدل های تعمیر ناقص   

تمرین ها

تحلیل داده های یک سیستم تعمیرپذیر ساده

روش های گرافیکی

نمودارهای دو آن

نمودارهای مجموع زمان بر آزمون

روشهای ناپارامتری برای براورد 

برآورد های طبیعی تابع شناسه

برآوردهای کرنل

برآورد فرضیه تابع شناسه مقعر

مثال ها

آزمون برای فرایند پواسن همگن

استنباط برای فرایند پواسن همگن

استنباط برای فرایند قانون توان : حالت خرابی قطع شده

برآورد نقطه ای برای β.θ

برآوردهای فاصله ای و آزمون های فرض         

برآورد تابع شناسه

آزمونهای نیکویی برازش

استنباط آماری برای حالت زمان قطع شده

برآورد فاصله ای برای β.θ

برآورد فاصله ای آزمونهای فرض

برآوردتابع شناسه

آزمونهای نیکویی برازش         

اثرفرضیه HPP ، وقتی فرایند درست یک فرایند قانون توان است

براورد بیزی

استنباط بیزی برای پارامترهای HPP

استنباط بیزی برای پارامترهای فرایند کم توان

استنباط بیزی برای پیش بینی تعداد خرابی ها

استنباط یک فرایند مدل بندی شده به صورت کم توان    

براورد درستنمایی ماکسیمم برای

آزمون فرض برای فرایند مدل کم توان

فاصله اطمینان برای پارامترها

مثال

استنباط برای مدل  نمایی تکه ای

استانداردها

MIL-HDBK-189     ۲۵۹

MIL-HDBK-781 ,  MIL-STD-781

ANSI / IEC / ASQ / 61164

فرایندهای استنباطی دیگر برای سیستم های تعمیرپذیر     

تمرین ها

تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه

فرایندهای پواسن همگن همسان

براورد نقطه ای برای

براورد بازه ای برای

آزمون فرض برای

فرایندهای پواسن همگن ناهمسان

دو سیستم خرابی قطع شده       

k  سیستم

مدل های پارامتریک تجربی و سلسله مراتبی بیزی برای فرایند پواسن همگن

مدل های پارامتری تجربی بیزی

مدل های سلسله مراتبی بیزی

فرایند کم توان برای سیستم های همسان

آزمون تساوی پارامترهای افزایش در فرایند کم توان

آزمون تساوی   ها برای دو سیستم

آزمون تساوی   های k سیستم

فرایند کم توان برای سیستم های ناهمسان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی”