دانلود پایان نامه با موضوع عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

دانلود پایان نامه با موضوع عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 265

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 600 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

مقدمه :

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که …

فهرست مطالب :

پیشگفتار                                                                                     

مقدمه                                                                               

فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                                                                 

مفهوم لغوی مسئولیت

مفهوم کلی مسئولیت

مسئولیت در قرآن کریم

مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اجتماعی

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه

جنبه فردی مسئولیت

جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه

فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری            

مفاهیم مسئولیت کیفری

مسئولیت واقعی و انتزاعی

مقایسه مسئولیت با تکلیف

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت

فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                

سابقه تاریخی مسئولیت

سابقه مسئولیت در قدیم الایام

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام

ویژگی جمعی بودن مسئولیت

تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات

موضوعی بودن مسئولیت

در ایران باستان

در روم باستان

در یونان باستان

مسئولیت کیفری در دوران معاصر

فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام 

مسئولیت کیفری در اسلام

تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام

اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها

فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹

در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲

مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷

فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا

اهلیت جنایی

اهلیت مادی یا واقعی

اهلیت جزائی

مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی

اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری

قلمرو تقصیر در حقوق جزا

تقصیر در قلمرو وسیع

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده

تقصیر در قلمرو محدود

نقد و بررسی، ارزیابی نظریات

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری

انواع اسناد در حقوق جزا

اسناد یا انتساب مادی

اسناد یا انتساب معنوی

اسناد مادی و مسئولیت کیفری

اسناد معنوی و مسئولیت کیفری

فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی 

ارکان و اهلیت جزایی

رکن اول- ادراک

مفهوم ادراک و تمییز

نقش ادراک در مسئولیت کیفری

عقل در مفهوم ادراک

عقل در مقررات جزائی ایران

عقل در حقوق جزائی اسلام

رکن دوم- اختیار

مفاهیم و کاربردهای اختیار

اختیار در لغت

اختیار در مفهوم فلسفی

بند اول- عنصر قدرت

بند دوم- عنصر اراده

اختیار در مفهوم حقوقی

بند اول- مفهوم نقش اراده

نقش اراده در رکن مادی جرم

نقش اراده در رکن روانی جرم

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق

اختیارات در لغت

اختیار در تکالیف و جزائیات

رکن سوم- علم به قانون

مفهوم قانون

بند اول- نص جزایی

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی

نقش علم به قانون

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات

فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری  

عوامل رافع مسئولیت کیفری

علل عدم مسئولیت کیفری

علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت

عوامل رافع مسئولیت کیفری

علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری

عوامل تام رافع مسئولیت جزایی

عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی

وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت

فصل نهم) جنون         

کودکی و مسئولیت کیفری

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال

طفل کیست؟

مفهوم بلوغ

مفهوم علمی بلوغ

معیار بلوغ در قفسه

بند اول- معیار بلوغ در کتاب

بند دوم- معیار بلوغ در سنت

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ

اهمیت جرایم اطفال

مسئولیت جزایی اطفال

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره

مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز

مسئولیت جزایی اطفال ممیز

مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران

قانون مجازات عمومی ایران مصوبات ۱۳۰۴

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام

بلوغ

ادراک یا تمیز

بند اول- حقوقی

بند دوم- جزائیات

سن تمییز در حقوق جزای اسلام

سن عدم مسئولیت جزایی

سن مسئولیت جزایی نسبی

سن مسئولیت جزایی کامل

فصل دهم) جنون

جنـون

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین

جنون از مسایل موضوعی است

تعریف جنون

انواع جنون

اول- اختلالات سیستم عصبی

دوم- جنون اخلاق

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر

ارزیابی یا نحوه احراز جنون

الف- کارشناس روانی

ب- همکاری کارشناس و قاضی

جنون در قوانین سابق جزایی ایران

جنون در قانون مجازات اسلامی

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون

آثار جنون

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم

تقارن جنون یا جرم

تلازم جنون یا جرم

جنون کامل

تأدیب مجنون

تشریفات اداری نگاهداری مجنون

مسئولیت مدنی مجنون

فصل یازدهم) جبر و اشتباه

بخش اول- مفاهیم اجبار

تعریف اجبار

اجبار و اختیار

اجبار و اکراه

خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار

بخش دوم- انواع مختلف اجبار

اجبار مادی

بند اول- علل اجبار مادی

بند دوم- شرائط اجبار مادی

اجبار مادی با منشأ درونی

اجبار معنوی

بند اول- اجبار معنوی خارجی

شرایط اجبار معنوی خارجی

بند دوم- اجبار معنوی داخلی

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری

نقش تحریک در مسئولیت کیفری

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران

قانون مجازات عمومی

اجبار در قانون مجازات اسلامی

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار

اکراه در قتل

جرم باید از مجازات های تعزیری باشد

اجبار در غیر مورد تعزیرات

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار

فصل دوازدهم- جهل و اشتباه

بخش اول- مفاهیم جهل          

تعریف اشتباه

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن

جهل

اشتباه

غلط

خطا

سهو

غفلت

نسیان

تفاوت میان جهل و نسیان

جایگاه اشتباه در حقوق جزا

اشتباه در قانون

اشتباه در عمل

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی

جهل مرکب

جهل بسیط (شبهه)

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه

جهل و شبهه حکمیه

جهل و شبهه موضوعیه

جهل تقصیری

جهل قصوری

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی

جایگاه در جرائم مستوجب حد

جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات

جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی

تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری

تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی       

ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری

بند اول- ادله برائت

بند دوم- قاعده درأ

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل

ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی

اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران

تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد

جرم زنان

حد مسکر

جرم سرقت

تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)

تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه

بند اول- جهل حکمی

بند دوم- جهل موضوعی

خلاصه بحث

فهرست منابع و مآخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء”