دانلود پایان نامه با موضوع قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران

دانلود پایان نامه با موضوع قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 80

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 300 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

مقدمه :

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م ۲۰۶) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م ۲۰۶) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م ۲۹۵) قتل خطای محض (بند الف م ۲۹۵) قتل در حکم شبه عمد (تبصره ۲ ماده ۲۹۵) قتل در حکم خطای محض (تبصره ۱ م ۲۹۵) قتل غیرعمد (م ۶۱۶-م ۷۱۴) قتل در اثنای منازعه (م ۶۱۵ ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد.

در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است و …

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

تعریف جرم

فصل اول : کلیات تحقیق

اشتباه در قتل

فصل دوم : مجازات شروع به قتل عمدی

مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه

فصل سوم : قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد

مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل

فصل چهارم : قتل از روی ترحم (اتانازی

فصل پنجم : قتل غیر عمدی

فصل ششم : قتل در فراش

فصل هفتم : مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی

فصل هشتم : تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

فصل نهم : قتل فرزند توسط مادر

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت

نتیجه گیری

پاورقی و منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران”