دانلود پایان نامه با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 260

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 630 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی

مقدمه :

در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است. بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است.

دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند: ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند، همچون نایب و خدمتگذار به او بنگرند و سخن آخر را خود بگویند. دولتها نیز به نیابت و خدمتگذاری قانع نیستند و در برابر وظایفی که به عهده می گیرند داعیه ولایت و حکومت دارند و می کوشند تا منبع قدرت را در درون خود بیابند و بر آن تکیه کنند.

از سویی دیگر، اندیشه های سیاسی و فلسفی نیز در همان حال که همدلی و همکاری و اتحاد دولت و ملت را آرمان مطلوب می دانند، در یافتن راه چاره و انتخاب شیوه این همکاری به توافق نرسیده اند و گاه به ستیز آن دو قدرت دامن می زنند. بحثها تنها چهره معقول و منطقی ندارد و آلوده با هدفهای سیاسی و حاکمیت خداوند بر جهان هستی و نیرو های ماورایی تکیه می کنند. یکی انسان را خلیفه خدا و وارث زمین می داند و ملت را نمودار خارجی آن و دیگری نیابت را واگذار شده به شخص پادشاه یا حاکم و فرمانده و رهبر می بیند.

هدف عمده حقوق عمومی این است که دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد. جامعه شناسان و سایر کسانی هم که حقوق را زاده نیاز های اجتماعی یا تاریخ تمدن ملتها و محصول خود به خود یا ارادی گروه های اجتماعی می دانند واز وابستگی حقوق به دولت احتراز می کنند، در این زمینه وضع بهتری دارند، چرا که منبع حقوق را در خارج از دولت هم یافته اند و می توانند از الزام های اجتماعی و اصول ناشی از همبستگی چارچوبی برای قدرت دولت ایجاد کنند. ولی دشواری اصلی در اندیشه هایی ظاهر می شود که حقوق را ناشی از اراده دولت یا وابسته به آن می دانند و منبع اصلی آن را قانون می پندارند. نیرویی که در انحصار قوه قانونگذاری دولت و چیره بر همه مظاهر زندگی اجتناعی است. پس این مهم مطرح می شود، که دولت خالق قانون را چگونه می توان مطیع قانون شمرد؟

پاسخ این پرسش، در طول سالیان دراز چنین خلاصه می شود، که دولت قانونگذار را هیچ قدرتی محدود نمی کند و حاکمیت هیچ مرزی نمی شناسد. ولی امروز همه پذیرفته اند که دولت نیز پس از وضع قانون پایبند به آن است ونمی تواند به نظامی که خود بپا داشته است، تجاوز کند . این تمهید برای حفظ نظم مفید است و بن بست کامل را می گشاید ولی هیچ تضمینی برای استقرار عدالت ایجاد نمی کند.

انسان خردمند برای زندگی اجتماعی خود نیاز به نظم دارد و می خواهد همه چیز را بر پایه قاعده و قانونمند مشاهده کند ولی انسان تشنه عدالت نیز هست. تجربه نشان داده است که گاه بی نظمی را به جان میخرد تا بساط ظلم را واﮊگون سازد.

با توجه به سخنان فوق و عنایت خداوند متعال، مباحث مبانی حقوق و قانون اساسی را در هشت بخش جمع آوری نموده ایم، که هر بخش با توجه به نیاز جامعه حقوقی، می تواند راه مفیدی برای شناختن حقوق و گام نهادن در راه آن باشد.

پس، با در نظر گرفتن اهداف والای حقوقی و …

فهرست مطالب :

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی   

مقدمه  

فصل اول : تعریف حقوق        

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی   

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن      

مقدمه  

فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی      

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی 

مبحث اول : الزامی بودن حقوق

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق

مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب        

مقدمه  

فصل اول : حقوق و اخلاق      

مبحث اول :مفهوم اخلاق

مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی

مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی

مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق

مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق

فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق       

مبحث اول :طرح مسأله

مبحث دوم :مبنا و منشأ

مبحث سوم :موضوع و قلمرو

مبحث چهارم :طبیعت تکالیف

مبحث پنجم :هدف

مبحث ششم: ضمانت اجرا

فصل سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق    

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق

مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی

مبحث سوم : خانواده

مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات

مبحث پنجم : حقوق کیفری

فصل چهارم :حقوق و مذهب   

مبحث اول : اخلاق و مذهب

مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق

مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب

مبحث چهارم : اهمیت نیروهای مذهبی

مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق    

مقدمه  

فصل اول : حقوق ملی یا داخلی

فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل)   

مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی

مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی

مبحث سوم : حقوق جزای بین الملل

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی    

مقدمه

فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی       

مبحث اول : مفهوم

مبحث دوم : معایر تمیز

مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی

مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم

مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر

فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی         

مبحث اول : حقوق خصوصی

مبحث دوم : حقوق عمومی

بخش ششم : منابع حقوق        

مقدمه  

فصل اول : قانون        

مبحث اول : طبقه بندی قوانین

مبحث دوم : وضع قانون

مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون

مبحث چهارم : نسخ قانون

فصل دوم : عرف        

مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف

مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی

فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی  

مبحث اول : رویه قضایی

مبحث دوم : اندیشه های حقوقی

مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی

بخش هفتم : قانون اساسی        

مقدمه  

فصل اول : مبنای حقوق

فصل دوم : حقوق و دولت      

مبحث اول : معنی عام و خاص دولت

مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت

فصل سوم : حاکمیت دولت     

فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران         

مبحث اول : ماهیت حاکمیت

مبحث دوم : شکل حکومت

مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت   

بخش هشتم : اختیارات رهبری   

مقدمه  

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه    

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه

مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران

مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه

مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه

فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور        

مبحث اول : در سیاست های کلی نظام

مبحث دوم : فرمان همه پرسی

مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه  

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه

مبحث دوم: رهبری در قوه مجریه

مبحث سوم: رهبری در قوه قضائیه

منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی”