دانلود پایان نامه با موضوع ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

دانلود پایان نامه با موضوع ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 145

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 1.4 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

مقدمه :

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ در دﻧﻴﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ روﻏﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ داﻧـﻪ ﻫـﺎ اﻏﻠـﺐ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ روﻏﻦ ﻛﺸﻲ ﻛﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﻲ ﻣﻲﺗﻮان از داﻧﻪ ﻛﻨﺠﺪ، آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، ﺑﺎدام، زﻳﺘﻮن، ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ، ﺑﺬر ﭼﺎی، اﻧﮕﻮر و ﺳﻮﻳﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ از زﻣﻴﻨﻬﺎی ﻛﺸﺎورزی زﻳﺮ ﻛﺸﺖ اﻧﻮاع اﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺻـﺎدرات داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻦ درآﻣﺪ زﻳﺎدی را ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺮای روﻏﻦ ﻫﺎی ﻧﺒـﺎﺗﻲ وﺟـﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣـﻮاردی از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻮاﻧﻪ ذرت، ﺳﺒﻮس، ﺑﺮﻧﺞ، داﻧﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، داﻧـﻪ ﻣﺮﻛﺒـﺎت و ﺻـﻴﻔﻲ ﺟـﺎت از اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺴﻴﺎر ارزان ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ در دﺳـﺘﺮس ﻫـﺴﺘﻨﺪ. در ﻛـﺸﻮر ﻣـﺎ داﻧـﻪﻫـﺎی روﻏﻨـﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸﺎورزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﺴﻴﺎرﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و روﻏﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻧـﺎﻣﺤﻠﻮل در آب از ﻣﻨﺸﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و روﻏﻨﻬﺎی ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎی ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺗﺮی ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪﻫﺎ (ﺗﺮی اﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻫﺎ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﺘﺮﻫﺎی ﮔﻠﻴﺴﺮول و اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و روﻏﻨﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻧـﻮعاﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ روﻏﻦ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻛـﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ روﻏﻦ ﻳﻜﻲ از ﺿﺮوری ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﺼﺮف ﺳـﺮاﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ …

فهرست مطالب :

ﭼﻜﻴﺪه 

ﻣﻘﺪﻣﻪ  

روش ﻛﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻓﺼﻞ اول : داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ         

ﻫﺪف

ﻣﻨﺎﺑﻊ روﻏﻨﻬﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

روﻏﻦ داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان

روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ

روﻏﻦ ﺑﺬرﭼﺎی

روﻏﻦ ﮔﻠﺮﻧﮓ

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ

ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻣﺰاﻳﺎی ﻳﻚ ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ

ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه      

ﻣﺪل ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪه

ﻣﺪل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺳﺎﻟﻢ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻣﺪﻟﺴﺎزی و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان       

ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮم در روش ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪه

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮم

ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ

وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ

ﺿرﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ

وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان

ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺴﺘﺮ و ﺟﺎﻣﺪ

ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﺑﺴﺘﺮ و ذره ﺟﺎﻣﺪ

ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﻮری

ﺳﻄﺢ وﻳﮋه ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﻄﺢ وﻳﮋه داﻧﻪ

روش آزﻣﺎﻳﺶ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ روﻏﻨﻜﺸﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﮕﺰان

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﺎﻳﺞ      

ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮم

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج

اﺛﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل

اﺛﺮ دﻣﺎ

اﺛﺮ ﻓﺸﺎر

اﺛﺮ اﻧﺪازه ذره

ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﻏﻠﻈﺖ روﻏﻦ در داﺧﻞ ذره ﺟﺎﻣﺪ و ﺣﻼل

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﻓﺘﺎر و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﻣﻴﺎن داﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای و ﻛﺮوی

ﻣﻨﺎﺑﻊ   

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ”